Ինտերնետի համակարգչային կենտրոն

Աշակերտների աշխատանքները `
puy-puy mkniky
²Ûëï»Õ ï³ñµ»ñ ³é³ñϳݻñÇó ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ëϳí³é³ÏÝ»ñÇ ¹ÇïáõÙÝ»ñ, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åñáó»ëÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ¿ ÁÝóÝáõÙ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñí³Í ûٳݻñÇ, ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í µ³Ý³í»×»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ѳٳó³ÝóÇó:
Ֆիզիկայի կաբինետ
Ռազմագիտության կաբինետ